Giáo Dục

Read Article
Giáo Dục
Giáo Dục

Một ngày của TTS CEO trường Cao đẳng Đại Việt


𝐓𝐔̛̀ 𝟏.𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐂𝐄𝐎 𝐓𝐑𝐈𝐄̂̉𝐍 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐎̛̣ 𝐏𝐇𝐈́ 𝐋𝐎̛́𝐍 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐂𝐇𝐔̛𝐀 𝐓𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐂𝐎́ – 𝐀́𝐏 𝐃𝐔̣𝐍𝐆 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐍𝐆𝐀̀𝐍𝐇 Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐃𝐔̛𝐎̛̃𝐍𝐆 𝐇𝐎̣̂ 𝐋𝐘́ 𝐋𝐀̀𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐓𝐀̣𝐈 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐁𝐀̉𝐍. 🔻 Bạn tin không??? Chỉ từ 10 – 20 triệu VNĐ,...