Giáo Dục

LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH phần ĐỨC
LÃO TỬ ĐẠO ĐỨC KINH phần ĐỨC
từ câu 38 tới câu 61
bản dịch của Nguyễn Hiến Lê
Người có đức cao thì không có ý cầu đức, cho nên có đức;
người có đức thấp thì có ý cầu đức, cho nên không có đức.
Người có đức cao thì vô vi mà không có ý làm;
người có đức thấp cũng vô vi, mà có ý làm.
Người có đức nhân cao thì do lòng thành mà làm điều nhân, chứ không có ý làm,
người có lòng nghĩa cao thì làm điều nghĩa mà có ý làm;
người có đức lễ cao thì giữ lễ nghi, và nếu không được đáp lại
thì đưa cánh tay ra kéo người ta bắt phải giữ lễ nghi như mình.
Cho nên đạo mất rồi sau mới có đức, đức mất rồi sau mới có nhân,
nhân mất rồi sau mới có nghĩa, nghĩa mất rồi sau mới có lễ.
Lễ là biểu hiện sự suy vi của sự trung hậu thành tín, là đầu mối của sự hỗn loạn.
Dùng trí tuệ để tính toán trước, thì chỉ là cái lòe loẹt của đạo,
mà là nguồn gốc của ngu muội.
Cho nên bậc đại trượng phu giữ trung hậu thành tín mà không trọng lễ nghi,
giữ đạo mà không dùng trí xảo, bỏ cái này mà giữ cái kia.

Xem toàn văn bản tại trang web

Nguồn: https://pokemix.com/

Xem thêm bài viết khác: https://pokemix.com/giao-duc/

Giáo Dục
Hợp Đồng Tình Yêu – Tập 1 – Phim Tình Cảm Học Đường | Ham School
Giáo Dục
Sự khác biệt giữa ngành Kỹ thuật Ôtô và CN Kỹ thuật Ôtô
Giáo Dục
Cao đẳng Y Dược Asean – Mời bạn đến thăm trường tôi một chút nhé
  • Xin bạn làm bản full của quyển này. Cảm ơn bạn


  • Đao la cái thê cua đůc….Đůc là cái dung cua Đao…Cuoi cùng Đao ….và ….Đůc …..Đieu bõ hêt ……ko nghi tói chô tho dung ây…..Vây thi tů nhien có Đao và Đůc…..Thât là huyen dieu….


  • Đầu óc tui vẫn còn ngu nguội nên không hiểu, nhưng mà hay


  • Hay